پروژه مسکونی-تجاری مهستان

» شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل اخبار خارجی

» شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

آیین نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونی

کد مطلب : 337

آیین نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونی

موضوع:دستور مجامع تعاونی ها
(حقوق و مزایا و پاداش هیات های مدیره تعاونی ها)

آیین نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب مهر ماه (1377)

حقوق و مزایا و پاداش هیات های مدیره تعاونی ها

ماده 1- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و تصویب مجمع عمومی عادی، به اعضای اصلی هیات مدیره حقوق و مزایا و پاداش پرداخت نمایند. 

تبصره- اعضاء هیات مدیره فقط در زمان تصدی سمت مذکور، از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند بود. 

ماده 2- در تعاونی هایی که بر اساس نوع فعالیت آنها عضو هیات مدیره در استخدام تعاونی است و وظیفه مستمر اجرایی به عهده دارد، حقوق و مزایای عضو مذکور بر اساس ضوابط تعاونی برای شغل مزبور و یا حقوق و مزایای عضو موظف هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی پرداخت خواهد شد. 

ماده 3- حداقل حقوق و مزایای ماهیانه اعضای موظف هیات مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلین مشمول قانون کار و حداکثر آن معادل ده (10) برابر حداقل مذکور می باشد، حقوق و مزایای ماهیانه اعضای غیر موظف هیات مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلین مشمول قانون کار می باشد. تعیین میزان و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای هیات مدیره متناسب با حجم فعالیت تعاونی و منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود

تبصره- عضو غیر موظف هیات مدیره، عضوی است که صرفاً تصدی وظایف یا مسئولیت های این سمت را عهده دار بوده و در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید. عضو غیر موظف هیات مدیره، دارای پست ثابت سازمانی و مسئولیت اجرایی در تعاونی نمی باشد

 

ماده 4- آن دسته از اعضای موظف هیات مدیره که از محل دیگری حقوق دریافت می کنند، [ به استثنای بازنشستگان و مستمری بگیران ] در چارچوب مفاد این آیین نامه صرفاً پاداش دریافت خواهند کرد لیکن، پرداخت فوق العاده و هزینه های انجام ماموریت طبق ضوابط تعاونی بلامانع است

تبصره- در صورتی که برخی از اعضای هیات مدیره به تعاونی مامور به خدمت شده باشند، در دریافت حقوق و مزایای خود از محل مامور کننده و یا از محل تعاونی مخیر خواهند بود. 

ماده 5- پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره، پس از پایان هر دوره مالی با در نظر گرفتن چگونگی عملکرد آنان و با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر خواهد بود: 

الف- در تعاونی های تامین نیاز مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس میزان سود ویژه و حجم معاملات تعاونی با اعضاء به شرح زیر تعیین می گردد. 

- تا پانصد میلیون ریال سود ویژه حداکثر چهار درصد (4%) ، نسبت به مازاد آن تا سقف یک میلیارد (1/000/000/000) ریال دو درصد (2%) و نسبت به مازاد یک میلیارد (1/000/000/000) ریال نیم درصد (5/0%) علاوه بر موارد فوق در شرکت های تعاونی موضوع این بند درصدهای مشروحه ذیل و در اتحادیه های آنها، پنجاه درصد (50%) آن قابل افزایش می باشد. 

- تا سقف ده میلیارد (10/000/000/000) ریال فروش خالص به اعضاء، یک هزارم فروش، نسبت به مازاد آن تا سقف صد میلیارد (100/000/000/000) ریال فروش خالص پنج ده هزارم و نسبت به مازاد آن یک ده هزارم فروش خالص. 

ب- در تعاونی های مسکن پرداخت پاداش به هیات مدیره بر اساس درصدی از هزینه عملیات احداث واحدهای ساخته شده به هنگام تحویل که به شرح زیر تعیین می گردد و با رعایت شرایط مشروحه ذیل و تصویب مجمع عمومی خواهد بود

 

- تا صد (100) واحد ساخته شده حداکثر سه درصد (3%) ؛ نسبت به مازاد آن تا سیصد (300) دستگاه واحد ساخته شده دو درصد (2%) و نسبت به مازاد آن یک درصد (1%) . 

 

- مدت ساخت حداکثر سی (30) ماه از زمان اخذ پروانه ساختمان. 

- در صورتی که تعاونی چند پروژه را هم زمان در دست احداث داشته باشد پاداش تخصیصی بابت هر پروژه بطور جداگانه محاسبه و به حساب هزینه های همان پروژه منظور شود. 

- در صورتی که کلیه اعضاء هیات مدیره یا هر یک از آنان در طول دوره ساخت تغییر یافته باشند، پاداش آنان در صورت رضایت مجمع عمومی از عملکرد آنها نسبت مدت تصدی، میزان کار و صرفه جویی در قیمت تمام شده و عملیات انجام شده، توسط مجمع عمومی تعیین می گردد

 

ج- در سایر شرکت های تعاونی تا سقف پانصد میلیون (500/000/000) ریال سود ویژه حداکثر هشت درصد (8%) ، نسبت به مازاد آن تا سقف یک میلیارد (1/000/000/000) ریال چهار درصد (4%) و نسبت به مازاد یک میلیارد (1/000/000/000) ریال یک درصد (1%) در اتحادیه های این گروه از تعاونی ها و اتحادیه تعاونی های مسکن پنجاه درصد (50%) مبالغ فوق قابل پرداخت خواهد بود. 

تبصره 1- درصورتی که سود خالص تعاونی های موضوع بند الف و ج در سال مورد عمل بیش از بیست درصد (20%) نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد حداکثر تا پنج درصد (5%) مابه التفاوت آن علاوه بر مبالغ ذکر شده در بندهای مورد اشاره با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت خواهد بود مشروط به این که نرخ سود ناویژه به فروش(سود ناویژه) تقسیم بر (فروش خالص کالا یا خدمات) نسبت به سال قبل افزایش نداشته باشد و افزایش سود، حاصل درآمد عملیاتی و سرمایه گذاری های تعاونی باشد. 

تبصره2- در تعاونی های نمونه که سالانه از طرف وزارت تعاون انتخاب می شوند، جمع پاداش هیات مدیره با تصویب مجمع عمومی می تواند برای همان سال تا پنجاه درصد (50%) افزایش یابد. 

ماده 6- بجز موارد مندرج در این آیین نامه، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا پرداخت آن توسط تعاونی به صورت نقدی و یا غیر نقدی ممنوع است. 

تبصره- تعاونی هایی که می خواهند با روش دیگری حقوق و مزایا و پاداش به هیات مدیره بپردازند می توانند پیشنهاد خود را که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد به وزارت تعاون ارسال و در صورت تصویب وزارت تعاون اجراء نمایند. 

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

اطلاعیه ها


 

 

مطالب مشابه (مطالبی که هم گروه این مطلب هستند یا دارای ارتباط موضوعی هستند) :

 
آگهی مزایده واحد های مسکونی شماره 2

آگهی مزایده واحد مسکونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما

معرفی نمایندگان مالکین مجتمع مهستان(هیات مدیره برج ها)

انتقال خط تلفن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما

فروش پارکینگ های مازاد پروژه مهستان(2)

گزارش نشست اعضاء با هیات مدیره مهستان

جلسه پرسش و پاسخ 98-3-26

وام بانک آینده

داکت اسپلیت

تحویل واحدهای مسکونی

اصلاحیه تعهد نامه تحویل واحد مسکونی

اطلاعیه

اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی

مجمع فوق العاده نوبت سوم تعاونی اداره کل اخبارخارجی

متن اقرار نامه و تعهد نامه

اطلاعیه اقرارنامه

اطلاعیه هیات مدیره تعاونی شبکه قرآن سیما

اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی

دعوت به مجمع تعاونی

اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی اداره کل اخبار خارجی

اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی شبکه قرآن سیما

گزارش مالی منتهی به سال 96 پروژه مهستان

مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی اداره کل اخبارخارجی

مجمع فوق العاده تعاونی اداره کل اخبار خارجی

خرید پکیج واحدهای مسکونی

مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی شبکه قرآن

مدارک لازم جهت احراز شرایط انتخابات داوطلبان سمتهای هیئت مدیره و بازرسی شرکتهای تعاونی

گزارش اعلام نرخ تمام شده ی واحدها برای اعضا

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجا هستید

پروژه مسکونی و تجاری مهستان

اطلاعیه ها

 
   

مطالب مشابه

آگهی مزایده واحد های مسکونی شماره 2
آگهی مزایده واحد مسکونی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما
معرفی نمایندگان مالکین مجتمع مهستان(هیات مدیره برج ها)
انتقال خط تلفن
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما
فروش پارکینگ های مازاد پروژه مهستان(2)
گزارش نشست اعضاء با هیات مدیره مهستان
جلسه پرسش و پاسخ 98-3-26
وام بانک آینده
داکت اسپلیت
تحویل واحدهای مسکونی
اصلاحیه تعهد نامه تحویل واحد مسکونی
اطلاعیه
اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی
مجمع فوق العاده نوبت سوم تعاونی اداره کل اخبارخارجی
متن اقرار نامه و تعهد نامه
اطلاعیه اقرارنامه
اطلاعیه هیات مدیره تعاونی شبکه قرآن سیما
اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی
دعوت به مجمع تعاونی
اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی اداره کل اخبار خارجی
اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی شبکه قرآن سیما
گزارش مالی منتهی به سال 96 پروژه مهستان
مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی اداره کل اخبارخارجی
مجمع فوق العاده تعاونی اداره کل اخبار خارجی
خرید پکیج واحدهای مسکونی
مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی شبکه قرآن
مدارک لازم جهت احراز شرایط انتخابات داوطلبان سمتهای هیئت مدیره و بازرسی شرکتهای تعاونی
گزارش اعلام نرخ تمام شده ی واحدها برای اعضا
اسامی اعضای پروژه که تاکنون علی الحساب انشعابات برق،گاز و تلفن را پرداخت نکرده اند

جستجو های مشابه

شرکت تعاونی مسکن جستجوی عبارت " شرکت تعاونی مسکن" در سایت با استفاده از گوگل
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن جستجوی عبارت "هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن" در سایت با استفاده از گوگل
پروژه جستجوی عبارت " پروژه" در سایت با استفاده از گوگل
مدیر عامل جستجوی عبارت "مدیر عامل" در سایت با استفاده از گوگل
هیات مدیره جستجوی عبارت " هیات مدیره" در سایت با استفاده از گوگل
عملیات جستجوی عبارت " عملیات" در سایت با استفاده از گوگل

پروژه مسکونی و تجاری مهستان

صفحه اول

صفحه اول پروژه مسکونی و تجاری مهستان

اطلاعیه ها

درباره پروژه مهستان

تصاویر و فیلم ها

فیلم های مراحل اجرا

 

تصاویر سه بعدی و پیش نمایش پروژه

 

خاک برداری و گودبرداری

 

آرماتور بندی

 

عملیات بتن ریزی

 

نقشه برداری

 

عملیات دیوارچینی

 

تصاویر پانوراما

 

عملیات اجرایی

 

سازه فلزی و اسکلت

 

گزارش پیشرفت پروژه

پیوند ها

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهر سازی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

تور مجازی

طراحی وب سایت تعاونی مسکن

کلینیک بتن ایران

افزودنی های بتن

کلینک فنی و تخصصی بتن ایران

بتن

   

 

 
 

شرکت تعاونی مسکن اداره کل اخبار خارجی و شرکت تعاونی شبکه قرآن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 
 

طراحی وب سایت تعاونی مسکن، سئو و  بهینه سازی برای موتور های جستجو (SEO) : توسعه نرم افزار منظم